HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > FORVALTNING

Offentlig forvaltning av fotråte

Fotråte er en B-sjukdom. Det vil si at den er meldepliktig og at det finnes offentlige bestemmelser som regulerer bekjempelsen av sjukdommen. Ved mistanke om fotråte kontakt det lokale Mattilsynet, tlf. 06040

De offentlige bestemmelsene som er knyttet til sjukdommen håndheves av Mattilsynet.

Regelverket som gjelder for håndtering av fotråte endres dersom ny kunnskap tilsier det. Mattilsynets håndtering er beskrevet i Veileder for forvaltning av fotråte hos småfe. Gjeldende versjon er fra februar 2013.

I den nye veilederen (tidligere retningslinje) er sjukdomsbetegnelsen endret til ondarta fotråte og målsettingen er justert til å bekjempe og utrydde ondarta fotråte hos sau og geit.
 
Det har vist seg at storfe også kan ha virulente varianter av D. nodosus. I besetning med storfe og småfe skal storfebesetningen båndlegges dersom det er klinisk mistanke om eller påvises ondarta fotråte på småfe og det er smittekontakt mellom storfe og småfe.
 
Videre er reglene for å håndtere kliniske mistanker og bekrefta tilfeller strammet inn for å sikre best mulig beskyttelse av friske besetninger. Det er nå krav om å fotbade flokker som er i sanering når de skal på fellesbeite (likt med båndlagte kontakter).

Virulente varianter av fotråtebakterien er fortsatt kun påvist i Rogaland. Det er en tydelig sammenheng mellom alvorlig fotråte og påvisning av virulente varianter. Denne sammenhengen er så god at besetninger uten symptomer, men hvor virulent Dichelobacter nododus påvises, skal båndlegges.Soneforskrift for Rogaland
På grunn av den spesielle situasjonen i Rogaland er det innført en Forskrift om forbud mot å overføre levande sau mellom buskapar i Rogaland. Les mer om de krav som stilles i forbindelse med overføring av værer i Rogaland, inkludert egenerklæring, inntak av livdyr, fotbad, karantene og veterinærattest.